Algemene voorwaarden
Bestellingen
art. 1 - Behoudens bijzondere en schriftelijk bevestigde overeenkomst, zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden geldig voor alle bestellingen. Elke bestelling door de klant houdt de ontkenning in van zijn eigen aan- en verkoopsvoorwaarden. Het feit een bestelling bij W.I.C.E. te plaatsen, veronderstelt
de aanvaarding van de verkoopvoorwaarden van W.I.C.E. door de klant.
art. 2 - De klant heeft in geen geval het recht om een bestelling of overeenkomst te annuleren, tenzij met de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. Ingeval van een eenzijdige verbreking door de klant, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de overeengekomen prijs. In geval van voortijdige verbreking door de klant van een overeenkomst waarbij er een minimale contractduur werd overeengekomen of waarbij er beslist werd om bepaalde producten/en of diensten gespreid te betalen, worden alle achterstallige en de nog niet gefactureerde bedragen ineens opeisbaar.
art. 3 - Er is slechts sprake van een bestelling wanneer W.I.C.E. de bestelling schriftelijk bevestigt. Behoudens schriftelijke overeenkomst (SLA), zijn alle overeenkomsten met W.I.C.E. te beschouwen
als een middelenverbintenis en niet als een resultaatsverbintenis.
art. 4 - Afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in de catalogi vermeld zijn, gelden slechts als inlichting en verbinden W.I.C.E. niet.
art. 5 - Overmacht geeft W.I.C.E. het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan te verlengen zonder verschuldigde vooropzeg of vergoeding. Iedere oorzaak die de regelmatige en normale levering door leveranciers verhindert, wordt beschouwd als zijnde overmacht. W.I.C.E. BVBA is niet verplicht het onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen.
art. 6 - W.I.C.E. behoudt zich het recht om een bestelling over verschillende leveringen en facturen te spreiden.
Offerten
art. 7 - Behoudens andersluidend beding zijn de prijzen uitgedrukt in Euro. Wisselkoersrisico, verhoging van douanerechten evenals devaluatie of revaluatie der munten, vallen ten laste van de klant.
art. 8 - W.I.C.E. behoudt zich het recht de aangegeven prijzen te herzien indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen zouden voordoen met betrekking tot het type of model, de prijs van energie, grondstoffen, lonen, of in geval van prijsverhoging door de fabrikant of
leverancier.
Termijnen en levering
art. 9 - Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Bij eventuele vertraging zal de klant in geen geval recht hebben op schadevergoeding of afhouding, tenzij dit door W.I.C.E. schriftelijk werd aanvaard. Het stilzwijgen door W.I.C.E. omtrent leveringstermijnen houdt geenszins een aanvaarding in van de door de klant voorgestelde termijnen.
art. 10 - De goederen reizen op risico van de klant. Transportkosten zijn ten laste van de klant, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord.
art. 11 - Levering van de goederen geschiedt in het verkooppunt van W.I.C.E., behoudens andersluidend beding.
art. 12 - Wanneer de bestelde goederen binnen de vijftien dagen na kennisgeving door W.I.C.E. niet worden afgehaald of aanvaard door de klant, is W.I.C.E. gerechtigd tot een schadevergoeding, die alle door W.I.C.E. geleden schade vergoed, met een forfaitair minimum van 125 Euro. De rechten van
W.I.C.E. op de verkoopprijs blijven hierdoor ongewijzigd.
Betaling
art. 13 - Alle facturen zijn netto en contant betaalbaar te Leuven. Andere dan contante betalingen worden pas geacht voldaan te zijn na effectieve inning of creditering van de bankrekening van
W.I.C.E. (BE32 2300 1439 3002 of BE32 3631 8939 8402 ).
art. 14 - Tot op het ogenblik van volledige betaling van het gefactureerde bedrag, eventueel verhoogd met interesten, blijft W.I.C.E. eigenaar van de verkochte goederen. De klant is gehouden, op eenvoudig verzoek van W.I.C.E., betrokken goederen onmiddellijk terug in het bezit te stellen van

W.I.C.E. Alle risico`s zijn ten laste van de klant.
art. 15 - Bij niet-onmiddellijke of niet-volledige betaling, moet W.I.C.E. door de klant worden verwittigd indien deze de betreffende goederen in een gehuurd goed plaatst, zodat W.I.C.E. zijn
eigendomsrecht aan de verhuurder kan melden. De niet betaling op vervaldag van 1 factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij de gehele of gedeeltelijke laattijdige of
niet-betaling van de verhoging en de interesten zoals vermeldt in artikel 16 van deze voorwaarden. art. 16 - In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt het bedrag vermeld op de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van 10 % op het bedrag van de factuur met een minimum van 125 Euro. De verwijlinterest bedraagt van rechtswege 1% per maand tot volledige betaling. De klant dient W.I.C.E. eveneens te vergoeden voor alle invorderingskosten die W.I.C.E. heeft moeten maken, waaronder de honoraria en kosten van advocaten en technische raadslieden.
art. 17 - W.I.C.E. kan in voorkomend geval bij eenvoudige melding de overeenkomst ontbinden onverminderd zijn recht op bovengenoemde schadevergoeding. W.I.C.E. zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag behoudt de W.I.C.E. zich het recht voor om, zonder verdere ingebrekestelling, alle verdere leveringen op te schorten.
Garantie
art. 18 - De waarborg sluit elke aanspraak uit welke niet voorzien is door volgende bepalingen.
art. 19 - Met betrekking tot de producten die W.I.C.E. aankoopt met het oog op doorverkoop kan zij slechts de garantie, die zij verkregen heeft van haar leveranciers, overdragen. De waarborg van
W.I.C.E. beperkt zich in ieder geval tot de herstelling en/of vervanging van de stukken die een gebrek vertonen en waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan W.I.C.E. De aansprakelijkheid van W.I.C.E.
omvat in geen enkel geval arbeidskosten, noch verplaatsingskosten, noch enige vergoeding voor mindergenot, winstderving of enige andere indirecte schade die uitsluitend ten laste van de klant blijft. art. 20 - W.I.C.E. staat niet in voor defecten die het gevolg zijn van foutief of onoordeelkundig gebruik,

ongepaste verbruiksgoederen, storingen in het electriciteitsnet van de klant, virussen, kwaadwilligheid, gebruik van illegale software, het niet aarden van de toestellen, overmacht, stakingen of andere oorzaken buiten de controle van W.I.C.E. W.I.C.E. staat in geen enkel geval in voor eventuele verliezen van gegevens en/of software.
art. 21 - De goederen dienen met het oog op het vervoer en de uit te voeren herstellings- of installatiewerken voldoende te worden beschermd (bv. het maken van back-ups, inpakken, losse
delen bevestigen). De terugzendingen voor herstelling, al dan niet in toepassing van de waarborg, moeten vergezeld zijn van een kopie van de factuur, de nauwkeurige omschrijving van het defect evenals de technische handleiding en de originele verpakking die met de goederen werd geleverd. Indien de klant W.I.C.E. verzoekt om produkten af te halen of te leveren, ligt het risico bij de klant. art. 22 - De waarborg vervalt indien de klant zonder schriftelijke toestemming van W.I.C.E. veranderingen aanbrengt in de geleverde goederen of stappen daartoe onderneemt.
art. 23 - Indien de goederen worden doorverkocht, kan de waarborg worden overgedragen, mits schriftelijke toestemming van W.I.C.E.
art. 24 - De waarborg houdt geenszins in dat de goederen compatibel zijn met goederen die de klant bij een derde heeft verkregen of gebruikt.
art. 25 - W.I.C.E. is geen vrijwaring voor uitwinning verschuldigd, behoudens deze die volgt uit de eigen daad van W.I.C.E.
art. 26 - Bezwaren moeten binnen zeven werkdagen na levering kenbaar gemaakt zijn middels
aangetekend schrijven, zoniet worden zij voor niet-bestaande gehouden. Na verloop van deze termijn (datum poststempel) is W.I.C.E. niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken.
Algemeen
art. 27 - Alle bestelde goederen kunnen worden getest in het verkooppunt van W.I.C.E.
art. 28 - Technische en andere adviezen, schriftelijk of mondeling, worden geheel vrijblijvend en naar best vermogen verstrekt, deze zijn te beschouwen als richtlijnen waarvoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden weerhouden.
Bevoegdheid